Dobrodošli na naš website!

Ako primetite da  vaše dete na ranom uzrastu:LinguaLogos (10)
 • ne reaguje na zvuk i ne obraća pažnju na govor
 • nema glasovnu igru i ne imitira zvuke iz okoline
 • ne ostvaruje kontakt pogledom
 • ne odaziva se na ime i ponaša se kao da ne čuje, iako ima očuvan sluh
 • ne razume jednostavne naloge do 18 meseci kao što su "daj loptu", ''pokaži oko"
 • ne pokazuje prstom u pravcu željenog objekta i nema zajedničku pažnju
 • ako do 30-tog meseca nema prostu rečenicu
 • ako je u trećoj godini govor nerazumljiv za širu socijalnu sredinu
Ili ako na starijem uzrastu:
 • nepravilno izgovara ili izostavlja 10-15 i/ili više glasova
 • ima oskudan fond reči
 • rečenica kratka za hronološki uzrast, agramatična (nepravilna upotreba roda, broja, padeža, izostanak predloga, priloga, veznika...)
 • teško usvaja upitne, odrične, a naročito odrično-upitne rečenice
 • razumevanje značenja apstraktnih pojmova se sporije razvija
 • ima poteškoća u verbalnom pamćenju (problem pamćenja recitacija i priča)
 • postoji problem prostorne i vremenske orijentacije
 • nemogućnost dužeg zadržavanja pažnje
 • postoje problemi usvajanja veština čitanja i pisanja
 • govor nefluentan
Ne oklevajte!!! Ne čekajte!!! Rani tretman=bolja prognoza!!!
Potražite savete naših stručnjaka logopeda, jer rana dijagnostika i adekvatan tretman omogućavaju da se teškoće minimalizuju i eventualno spreče sekundarni poremećaji!
Ako se određeni proces razvoja moždanih struktura u kritičnom periodu za razvoj poremeti ili izostane, ne može se kasnije nadoknaditi. Ali ranom stimulacijom druge moždane strukture mogu preuzeti funkcije oštećenih.
Kod dece sa teškoćama u govorno-jezičkom i kognitivnom razvoju, veoma je bitan rani stimulativni tretman, jer plastičnost mozga, porast moždane mase i debljina moždane kore je u tom periodu najveća.

TOMATIS® Metoda

klikni na link: LINGUA LOGOS sertifikavani TOMATIS® centar!!!

 

Tretman dece sa retkim poremecajima

LOGOPEDSKE RADIONICE – INDIVIDUALNI INKLUZIVNI PROGRAM

U oktobru 2013. godine potpisan je ugovor o međusobnoj saradnji sa P.U. „Adaland“ u okviru koje je polaznicima Logopedskog centra „Lingua Logos“ omogućeno uključivanje u redovne aktivnosti vrtićkih grupa. Inkluzivni program je individualan, a odvija se prema unapred dogovorenim temama, i uz prisustvo logopeda iz stručnog tima Logopedskog centra „Lingua Logos“.

Stručni tim Logopedskog centra „Lingua Logos“, takođe, unapređuje i prati govorno – jezički razvoj dece iz P.U. „Adaland“, u okviru logopedskih radionica, koje se realizuju u grupama.

Učimo, radujemo se, i rastemo zajedno!

NOVO! U našem centru je u upotrebi klinički logopedski set Behringer

digitalni logopedski set

Digitalni logopedski set (Beringer) predstavlja inovaciju u obradi zvučnog signala koristeći digitalno signalno procesiranje koje omogućava brzu i preciznu obradu zvuka, gotovo istim kvalitetom i brzinom kao ljudski mozak. U setu je pripremljeno 50 programa koji se brzo i jednostavno mogu aktivirati, što je naročito važno u radu sa decom, jer dete ne gubi pažnju i može sve vreme trajanja tretmana da bude usmereno na vežbe koje mu se zadaju.

Karakteristika Beringera je elektroakustički i digitalni sklop koji omogućava filtriranje zvuka, kao i kreiranje filtera prema konkretnim potrebama korisnika. Još jedna važna karakteristika Beringera je dinamičko procesiranje zvuka koje omogućava selektivno smanjenje, ili pojačavanje samo odabranih frekvencija, kao i promenu jačine zvuka. Dakle, Beringerom se postižu promene zvuka koje će eliminisati sve nepoželjne zvučne pojave, a pojačati i naglasiti one delove zvuka koji mogu pomoći u slušanju.

Zbog svojih karakteristika, digitalni logopedski set Beringer je široko primenjiv u radu sa osobama sa smetnjama u verbalnoj komunikaciji. Korisno ga je koristiti u tretmanu razvojne disfazije, dislalije, disleksije, disgrafije, dizartrije, oštećenja sluha, poremećaja slušnog procesiranja, kao i ostalih govorno – jezičkih poremećaja. Digitalni logopedski set našao je svoju primenu i u grupnim tretmanima, jer postoji mogućnost priključivanja više pari slušalica, zvučnika, ili uređaja za reprodukciju zvuka.

Posebno bismo naglasili korist Beringera u tretmanu mucanja. Zahvaljujući programu čiji se princip rada zasniva na delay efektu – kašnjenju auditivne povratne sprege, kod osobe se automatski, u toku tretmana, stvara tečni govorni obrazac, tako što se usporava govor, i smanjuju grčevi govorne muskulature.