Vrh

Dijana Ivošević

Master logoped

Diplomirala 2009. godine na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu, i stekla zvanje diplomirani defektolog – logoped. 2014. godine stekla akademski naziv master defektolog.

Zaposlena u Logopedskom centru „Lingua Logos“ u Beogradu na poziciji master defektolog-logoped gde radno iskustvo stiče od 2014. godine sprovodeći tretmane u oblasti prevencije, dijagnostike i tretmana govorno – jezičkih poremećaja i pervazivnih razvojnih poremećaja.

Radno iskustvo sticala je i specijalizovala se u oblasti tretmana neurogene patologije verbalne komunikacije – afaziologije. od 2011. do 2013. godine u  Vojno – medicinskoj akademij na Klinici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, gde je sprovodila logopedsku dijagnostiku i tretman pacijenata sa neurogenom patologijom verbalne komunikacije (afazije, demencije, dizartrije, korteksni sy –  apraksija, aleksija, akalkulija, agnozija…) 2010-2011. bila je volonter u Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora “Đorđe Kostić” i stekla iskustvo u radu sa decom sa patologijom govora i jezika u okviru svih razvojnih poremećaja, uključujući i autizam. 2010. godine stažirala je u Domu zdravlja “Novi Beograd”.

Poseduje sertifikate iz edukacije o primeni: Sertifikat za II modul senzorne integracije (2017); Marte Meo (2016.); Disharmoničan razvoj kod dece i teškoće u učenju (2016.); Uvod u neuropsihološku dijagnostiku (2010.); Sertifikat za I modul senzorne.

U svom radu je strpljiva i dosledna trudeći se da kod svakog deteta iskoristi maksimum njegovog potencijala. Posebno interesovanje pokazala je u radu na dijagnostici i tretmanu dece sa razvojnim disfazijama i pervazivnom patologijom gde tretman pored govorno-jezičke stimulacije zasniva i na razvoju saznajnih sposobnosti deteta, senzorno intgracionoj terapiji, reedukaciji psihomotorike, razvoju vizuelno prostornih veština,  pažnje i pamćenja.

Kontinuirano se usavršava kroz brojne edukacije iz oblasti rada sa decom sa teškoćama u govorno-jezičkom razvoju.