Vrh

Jasmina Vujović

Master logoped

Diplomirala 2006. godine na  Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu, i stekla zvanje diplomirani defektolog – logoped. 2015. godine  stekla akademski naziv master defektolog.

Osnivač Logopedskog centra „Lingua Logos“ u Beogradu.

Dugogodišnje radno iskustvo najviše je sticala kroz rad sa decom sa pervazivnim razvojnim poremećajima, primenjujući principe ABA metode, koju, zbog njene sveobuhvatnosti, i danas najviše koristi u tretmanu svih poremećaja verbalne i neverbalne komunikacije. Prepoznajući značaj primene ABA metode polaznik je edukacije koja se organizuje pod etičkim i stručnim nadzorom Behaviour Analyst Certification Boarda (BACB), krovne organizacije koja ima ingerenciju dodjeljivanja sertifikata za sprovođenje primijenjene analize ponašanja. Samim tim stiče jedinstvenu mogućnost da, postane sertifikovani ABA praktičar koji će biti deo svetske mreže stručnjaka pod vođstvom i nadzorom BACB-a. Na stručnom usavršavanju za senzorno-integracionog pedagoga. Takođe, jedan je od retkih sertifikovanih stručnjaka u Srbiji za primenu Tomatis metode.

Veruje da je za uspešnost tretmana važna upornost i stimulacija svih aspekata razvoja deteta, pa tako, osim rada na govorno – jezičkom razvoju, pažnju posvećuje i radu na motornom, kognitivnom i emotivnom razvoju deteta, služeći se metodama psihomotorne reedukacije i senzorne integracije.

Radno iskustvo sticala je od 2007. do 2012. godine u privatnom terapijskom centru sa decom sa pervazivnim razvojnim poremećajima, kao i sa decom sa govorno – jezičkim poremećajima kroz individualni i grupni rad. 2006. stažirala je na Vojno – medicinskoj akademiji, Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora, kao i Zavodu za  psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju “Dr Cvetko Brajović”, gde je radila sa decom i odraslima sa različitim poremećajima verbalne komunikacije (disfazija, afazija, mucanje…).

Poseduje sertifikate iz edukacije o primeni: Sertifikat za II modul senzorne integracije (2017); Marte Meo (2016); Certificate Tomatis Practitioner (Level 1) (2014); Biological Treatments For Autism and AD(H)D (2008); Hands – on Verbal Behavior Workshop (2008); Primena vizuelnih sredstava u struktuiranoj situaciji učenja kod dece, adolescenata i odraslih sa autističnim spektrom (2007); Ksafa (2007); Reedukacija psihomotorike (2006); Na stručnom usavršavanju za senzorno-integracionog pedagoga. Sertifikat za I modul senzorne.

U cilju daljeg usavršavanja učestvuje na brojnim stručnim seminarima iz oblasti rada sa decom sa smetnjama u psihofizičkom razvoju.