Vrh

Milica Vujanac

Master logoped

Diplomirala 2014. godine na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu i stekla zvanje diplomirani defektolog – logoped. 2015. godine stekla akademski naziv master logoped.

Zaposlena kao stručni saradnik u Logopedskom centru “Lingua Logos” u Beogradu na poziciji  master defektolog – logoped, gde radno iskustvo stiče od 2016. godine sprovodeći tretmane u oblasti prevencije, dijagnostike i tretmana govorno-jezičkih poremećaja, kao i pervazivnih razvojnih poremećaja.

Radno iskustvo sticala je u privatnom Logopedskom centru od 2014-2016. godine u radu sa velikim brojem najrazličitijih govorno-jezičkih patologija. Kao volonter 2013. godine aktivno učestvovala u realizaciji projekta “Podeljena briga”. Tokom volontiranja pružala podršku deci sa smetnjama u razvoju i bez porodičnog staranja smeštenoj u stacionaru Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Beogradu,u programu inkluzije/obrazovanja kao i drugim aktivnostima radi razvijanja njihove socijalizacije.  Pohađala je program pripreme, obuke i procene za rad sa decom sa smetnjama u razvoju. Pripravnički  staž obavila je u Domu zdravlja „Novi Beograd“.

Poseduje sertifikate: Sertifikat za II modul senzorne integracije (2017); „Opšta reedukacija psihomotorike i relaksacija“  i “Specifična reedukacija psihomotorike sa opštom defektološkom dijagnostikom“ (2015, 2016)  Institut za mentalno zdravlje-Palmotićeva; 5th Internacional Conference on Fundamental And Applied of Speech and Language: Beograd (2015); “Comprehensive Language Programming”, Beograd (2012).

Konstantno se usavršava kroz brojne edukacije iz oblasti rada sa decom sa teškoćama u govorno-jezičkom razvoju. Svesna činjenice koliki značaj govorno-jezički razvoj ima za kompletan napredak deteta, razvija posebne kompetencije za rad sa  mlađom decom koja progovaraju, ranoj stimulaciji govora kroz implementiranje dosadašnjih iskustava primenjujući senzornu integraciju kao osnov u radu.