Vrh

Jasmina Vujović

BCaBA

Diplomirala 2006. godine na  Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu, i stekla zvanje diplomirani defektolog – logoped. 2015. godine  stekla akademski naziv master defektolog-logoped.

2021. godine zvanično postala sertifikovani Analitičar Ponašanja i stekla zvanje BCaBA (Board Certified Assistant Behavior Analyst)

Osnivač Logopedskog centra „Lingua Logos“ u Beogradu.

Dugogodišnje radno iskustvo najviše je sticala kroz rad sa decom sa pervazivnim razvojnim poremećajima, primenjujući principe ABA metode. Prepoznajući značaj primene ABA metode uspešno je završila studije koje se organizuju pod etičkim i stručnim nadzorom Behavior Analyst Certification Boarda (BACB), krovne organizacije koja ima ingerenciju dodeljivanja sertifikata za sprovođenje primenjene analize ponašanja. Samim tim stiče naziv sertifikovani BCaBA – ABA terapeut  koji je deo svetske mreže stručnjaka pod vođstvom i nadzorom BACB-a. Sertfikovani je pedagog za senzornu integraciju. Takođe, jedan je od retkih sertifikovanih stručnjaka u Srbiji za primenu Tomatis metode (2014).

Veruje da je za uspešnost tretmana važna upornost i stimulacija svih aspekata razvoja deteta, pa tako, osim rada na govorno – jezičkom razvoju, pažnju posvećuje i radu na motornom, kognitivnom i emotivnom razvoju deteta, služeći se bihevioralnim metodama (ABA). Roditelje dece smatra kotarapeutima u radu i samim tim edukacije roditelja za sprovođenje ABA metode svrstava u prioritetne intervencije.

Radno iskustvo sticala je od 2007. do 2012. godine u privatnom terapijskom centru sa decom sa pervazivnim razvojnim poremećajima, kao i sa decom sa govorno – jezičkim poremećajima kroz individualni i grupni rad. 2006. stažirala je na Vojno – medicinskoj akademiji, Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora, kao i Zavodu za  psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju “Dr Cvetko Brajović”, gde je radila sa decom i odraslima sa različitim poremećajima verbalne komunikacije (disfazija, afazija, mucanje…).

Poseduje sertifikate iz edukacije o primeni: Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement Program/ VB-MAPP-instrument za procenu razvojnog nivoa sposobnosti kod dece(2018);  Sertifikat pedagoga senzorne integracije (2017); Marte Meo (2016); Sertifikat Tomatis Practičara (Level 1) (2014); Biological Treatments For Autism and AD(H)D (2008); Hands – on Verbal Behavior Workshop (2008); Primena vizuelnih sredstava u struktuiranoj situaciji učenja kod dece, adolescenata i odraslih sa autističnim spektrom (2007); Ksafa (2007); Reedukacija psihomotorike (2006)

U cilju daljeg usavršavanja učestvuje i organizuje brojne stručne seminare i tribine  iz oblasti rada sa decom sa smetnjama u psihofizičkom razvoju.

Kontaktirajte nas na email lingualogos@gmail.com ili putem broja telefona: 011/630-3319 065/55-222-44 062/206-216